Home

Privacyverklaring

Privacyverklaring Zorgobligatie.nl B.V.

 

1.         Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op elk bezoek en gebruik van de door Zorgobligatie.nl B.V. geëxploiteerde website zorgobligatie.nl ("Website").

 

2.         Verwerking van persoonsgegevens - verantwoordelijke voor verwerking

Wanneer een  bezoeker van  de Website zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, contact opneemt met Zorgobligatie.nl B.V. worden de door hem verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Zorgobligatie.nl B.V., gevestigd te Park Arenberg 115, 3731 ER De Bilt en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61885371.

 

3.         Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Zorgobligatie.nl B.V. worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • het aanbieden van enige dienst en de totstandkoming en uitvoering van enige overeenkomst met Zorgobligatie.nl B.V.;
  • facturering uit hoofde van bovengenoemde overeenkomsten;
  • het contact leggen met Zorgobligatie.nl B.V.;
  • het verstrekken van informatie over nieuwe diensten van Zorgobligatie.nl B.V.;
  • het sturen van nieuwsbrieven, service- en/of andere berichten;
  • het tonen van aan de bezoeker gerichte advertenties; en
  • het voldoen aan de op Zorgobligatie.nl B.V. van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

4.         Gegevensverstrekking aan derden

Zorgobligatie.nl B.V. zal persoonsgegevens niet zonder de toestemming van de betreffende persoon verstrekken aan andere partijen dan groepsmaatschappijen van Zorgobligatie.nl B.V. behalve in de volgende situaties:

  • Zorgobligatie.nl B.V. is gerechtigd persoonsgegevens zonder bovengenoemde toestemming te verstrekken aan partijen die behoren tot het netwerk van Zorgobligatie.nl B.V. In een dergelijk geval worden de persoonsgegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn heeft verstrekt.
  • Zorgobligatie.nl B.V. kan op grond van wet- en regelgeving worden verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan derden, bijv. overheidsinstanties.

 

5.         Websites van derden

Indien een bezoeker van de Website via de Website terecht komt op c.q. de website van een derde bezoekt, zijn de gebruiks- en overige voorwaarden van de betreffende derde van toepassing.

 

6.         Beveiliging gegevens

Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen op computers die eigendom zijn van dan wel onder toezicht staan van Zorgobligatie.nl B.V. De persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de directie van Zorgobligatie.nl B.V. Zorgobligatie.nl B.V. spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies, schade en/of tegen enige vorm van onrechtmatige toegang, gebruik of verwerking.

 

Zorgobligatie.nl B.V. is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website buiten medeweten van Zorgobligatie.nl B.V. verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan Zorgobligatie.nl B.V.

 

7.         Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Bezoekers van de Website kunnen kosteloos inzicht krijgen in hun persoonsgegevens die door Zorgobligatie.nl B.V. zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen. Ook kunnen zij bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Zorgobligatie.nl B.V. via e-mail, telefoon en/of post. Indien een bezoeker van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan dient hij dat schriftelijk te doen, uitsluitend per aangetekende post, gericht aan Zorgobligatie.nl B.V.

 

8.         Wijziging van deze Privacyverklaring

Zorgobligatie.nl B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op de Website worden gepubliceerd.

 

9.         Toepasselijk recht

Op deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.


Deze Privacyverklaring is opgesteld op 21 januari 2015.