Home

Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden zorgobligatie.nl

 

1.         Definities

 

“Content”: alle tekst, figuren, foto’s, audio-bestanden, video’s, interactieve elementen, scripts en alle andere materialen die in of via de Website worden gepubliceerd.

 

"Gebruik”: het bezoeken en raadplegen van de Website alsmede alle overige vormen van gebruik van de Website door een Gebruiker.

 

“Gebruiker”: een ieder die op welke wijze dan ook Gebruik maakt van de Website van Zorgobligatie.nl.

 

“Zorgobligatie.nl”: Zorgobligatie.nl B.V., gevestigd te Park Arenberg 115, 3731 ER De Bilt en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61885371 en haar groepsmaatschappijen.

 

“Website”: enige website van Zorgobligatie.nl, waaronder begrepen zorgobligatie.nl.

 

2.         Toepasselijkheid

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het Gebruik van de Website tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Door het Gebruik van de Website verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de deze gebruiksvoorwaarden.

 

3.         Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de Website, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij Zorgobligatie.nl en/of bij haar licentiegevers.

 

Zorgobligatie.nl behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechten ten aanzien van de Website uitdrukkelijk voor. Het is derhalve zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgobligatie.nl - niet toegestaan de Website op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

 

Indien de Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van Zorgobligatie.nl is hij aansprakelijk voor alle door Zorgobligatie.nl als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.

 

4.         Disclaimer

 

Zorgobligatie.nl besteedt zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van haar Website. Niettemin geeft Zorgobligatie.nl geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid daarvan, noch garandeert Zorgobligatie.nl dat de in de Website vervatte informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd. Voorts is Zorgobligatie.nl niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) (al dan niet digitale) uitgaven van derden waarnaar in haar Website via (hyper-)links of anderszins wordt verwezen.

 

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen (waaronder advertenties) in de Website zijn die van de betreffende auteur(s), adverteerder(s) en/of andere Gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Zorgobligatie.nl.

 

Zorgobligatie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van de Website en/of de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid tot Gebruik van de Website.

 

De Gebruiker is zelf volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het Gebruik van de Website. De Gebruiker is jegens Zorgobligatie.nl aansprakelijk voor ieder Gebruik door hem van de Website dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en vrijwaart Zorgobligatie.nl voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.

 

Een Gebruiker mag onder geen enkele omstandigheid virussen, Trojaanse paarden, wormen en/of andere schadelijke programmatuur uploaden naar Website en/of naar enige mailadres van Zorgobligatie.nl sturen, of anderszins de Website en/of mailadressen van Zorgobligatie.nl beschadigen, onbruikbaar en/of ontoegankelijk maken.

 

Wijzigingen

 

Zorgobligatie.nl behoudt zich het recht voor Content en/of deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan op de Website.

 

Toepasselijk recht

 

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld op 1 december 2014.