Home

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zorgobligatie.nl B.V.

 

1.         Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zorgobligatie.nl B.V., gevestigd te Park Arenberg 115, 3731 ER De Bilt en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61885371 (“Zorgobligatie.nl”) tot het al dan niet via haar website zorgobligatie.nl ("Website") verlenen advies- en/of andere diensten aan elke in Nederland gevestigde derde (“Cliënt”) en elke daaruit voortvloeiende overeenkomst tussen Zorgobligatie.nl en Cliënt. Zorgobligatie.nl wijst uitdrukkelijk elke andere algemene voorwaarden of overige contractuele voorwaarden van de hand, ongeacht of Cliënt deze voorwaarden reeds van toepassing heeft verklaard of nog zal verklaren.

 

2.         Zorgplicht - medewerking Cliënt

Zorgobligatie.nl zal de diensten met gepaste zorg verrichten. Cliënt zal Zorgobligatie.nl kosteloos alle informatie en medewerking verstrekken welke Zorgobligatie.nl redelijkerwijs nodig heeft om zijn diensten te kunnen verrichten.

 

3.         Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Zorgobligatie.nl voor enige schade die Cliënt zou lijden als is beperkt tot het totaal door Zorgobligatie.nl aan Cliënt in rekening gebrachte bedrag. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. Cliënt gaat ermee akkoord dat deze aansprakelijkheidsbeperking en –uitsluiting redelijk zijn.

 

4.         Vrijwaring

Cliënt zal Zorgobligatie.nl vrijwaren voor alle aanspraken van derden welke op enige manier betrekking hebben op de diensten en andere activiteiten die Zorgobligatie.nl voor Cliënt verricht.

 

5.         Verklaring inzake vergunningen en ontheffingen

Zorgobligatie.nl verklaart dat zij geen diensten verleent of andere activiteiten verricht waarvoor uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") een vergunning of ontheffing is vereist.

 

6.         Vergoeding

Zorgobligatie.nl berekent haar vergoeding op basis van het gewerkte aantal uren vermenigvuldigd met het schriftelijk overeengekomen uurtarief tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen of op de Website vermeld. Zorgobligatie.nl brengt ten behoeve van Cliënt betaalde onkosten afzonderlijk in rekening. Zorgobligatie.nl brengt tevens enige toepasselijke belastingen in rekening.

 

7.         Facturering en betaling

Zorgobligatie.nl factureert maandelijks aan het begin van elke kalendermaand tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen of op de Website vermeld. Betaling dient te zijn ontvangen binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen deze termijn is ontvangen zal Cliënt, zonder dat enige nadere ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim zijn. Zorgobligatie.nl is dan tevens gerechtigd tot het in rekening brengen van alle administratie- en buitengerechtelijke kosten met dien verstande dat deze ten minste € 150 bedragen.

 

8.         Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op enig aanbod van Zorgobligatie.nl en enige daaruit vooruitvloeiende overeenkomst tussen Cliënt en Zorgobligatie.nl. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld op 1 december 2014.